Warsztaty

Warsztat nr 1

Obiekty dryfujące: rzeźba rodziny i „plus jeden” relacyjne

Zapraszam na warsztaty, na których poznacie Państwo koncepcje „plus jeden” relacyjnego i dowiecie się jak korzystać z faktu, że na sesji z parą czy rodziną w naszym gabinecie znajduje się jeszcze jeden uczestnik – mianowicie sama relacja. Będziecie Państwo mogli również doświadczyć pracy z obiektem dryfującym – „rzeźbą rodziny” i poznacie Państwo różne wariacje na temat tej techniki, które pozwalają na jej zastosowanie w pracy z systemem, ale również indywidualnej, nad relacją.

Sonia Bandrowska, Śląski Instytut Terapii Systemowej

Warsztat nr 2

Jak historia okołoporodowa wpływa na życie rodziny. Perspektywa analityczna

Na warsztacie opowiemy o modelu pracy z rodzinami z niemowlętami. Zaprosimy Państwa do wnikliwego badania i przyjrzenia się historii poczęcia życia i nowego etapu dla rodziny. Będziemy starały się zrozumieć wewnętrzne relacje niemowlęcia i jego rodziców oraz odpowiedzieć na pytania i dylematy pojawiające się w pracy z rodzinami z małymi dziećmi. Warsztat w oparciu o doświadczenie pracy klinicznej.

Aleksandra Wierzejska, Maria Wolak-Chmiel, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży, Warszawa-Wola

Warsztat nr 3

Środowisko bezpiecznych relacji: uwalnianie zasobów rodziny od ciężaru wieloproblemowego funkcjonowania. Terapia rodzin i inne elementy złożonego systemu opieki

Warsztat poświęcony terapii rodzinnej jako formie całościowej pracy z wieloproblematycznymi aspektami funkcjonowania systemu z perspektywy łączenia dostępnych oddziaływań terapeutycznych. Podczas spotkania przeanalizujemy zastosowane interwencje na przykładzie przeprowadzanych terapii, w tym łączeniu terapii rodzinnej z indywidualnym wsparciem psychoterapeutycznym członków rodziny. Rozumiejąc kryzys rodziny z perspektywy opieki środowiskowej postaramy się umieścić zgłaszane objawy dziecka w szerszym kontekście relacyjnym.

Karina Pochaba, Tomasz Kafel, Zespołu Hospitalizacji Domowej Dzieci i Młodzieży Szpitala
Uniwersyteckiego UJ

Warsztat nr 4

Kto pociąga za sznurki, kto dolewa oliwy? O korzyściach i wyzwaniach w pracy zespołu terapeutycznego z systemem rodzinnym nastolatka

Celem warsztatu jest przedstawienie i analiza procesu terapii adolescentki, w który staraliśmy się aktywnie włączać cały jej system rodzinny. Leczenie odbywało się w niepublicznym ośrodku psychoterapii w Warszawie. Wyszliśmy z założenia, że objawy młodej pacjentki mogą pełnić ważną funkcję w rodzinie i w związku z tym, mniej lub bardziej świadomie, mogą być podtrzymywane przez jej członków. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć system wsparcia w postaci współpracującego ze sobą zespołu klinicznego. W trakcie warsztatu chcielibyśmy, wraz z Uczestnikami, poddać refleksji poszczególne sytuacje kryzysowe, pojawiające się w toku naszej pracy i zastanowić się nad możliwymi interwencjami.

Agata Tuczyńska, Maria Zapolska-Downar, Maciej Żurek, lek. Piotr Niwiński, Warszawski Instytut Psychoterapii

Warsztat nr 5

Rola koordynowanej pracy środowiskowej na przykładzie warszawskiej Woli

Warsztaty pracy środowiskowej na przykładzie pracy zespołów pierwszego kontaktu Centrum Koordynacji Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzież w Szpitalu Wolskim. W czasie warsztatów skupimy się na praktycznym wymiarze pracy środowiskowej zespołów pierwszego kontaktu, tj. koordynatorów rodziny oraz terapeutów środowiskowych, polegającej zarówno na pracy z rodziną w ich lokalnym środowisku, jak i na współpracy różnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny (koordynacja międzyinstytucjonalna).

Wiktoria Kutz, Centrum Koordynacji Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i
Młodzieży w Szpitalu Wolskim.

Warsztat nr 6

„Weźcie to ode mnie!”. Od pary do rodziny i od rodziny do pary. Proces terapeutyczny w rodzinach z traumą złożoną

Komplet uczestników, lista zamknięta

Zapraszamy na warsztat, w czasie którego zastanowimy się w jaki sposób możemy odczytywać sygnały świadczące o istnieniu traum złożonych u pacjentów. Coraz więcej wiemy na temat traumy złożonej, mechanizmów neurofizjologicznych, które się pojawiają na skutek nie tylko poważnych zaniedbań relacyjnych czy przekroczeń, ale również braku emocjonalnego wsparcia czy niedostrojenia emocjonalnego. Na ile potrzeba więzi i potrzeba autentyczności, które stanową podstawę przetrwania dla jednostki, mogły być obecna w rodzinie, z którą pracujemy. Na przykładzie pracy klinicznej, pogłębionej refleksji nad procesem terapeutycznym oraz wspólnej dyskusji będziemy chciały przedstawić techniki pracy, interwencje, które były pomocne w budowaniu sojuszu terapeutycznego i te którego jemu zagrażały. Zależy nam na pracy w malej grupie.

Anna Dziubińska-Starska, Hanna Pinkowska-Zielińska, Ośrodek Kontrakt

Warsztat nr 7

Rodzinna Mozaika – wyzwania terapeutyczne w pracy z niestandardowymi modelami rodziny

Przemiany zachodzące w społeczeństwie polskim mają swoje odzwierciedlenie w rodzinach. Pomimo że tradycyjny model rodziny nuklearnej, opartej na formalnym, monogamicznym związku heteroseksualnym wciąż jest najczęstszą formą życia rodzinnego, to równocześnie rośnie liczba osób wybierających alternatywne formy, takie jak: kohabitacja, monoparentalność, rodzina rekonstruowana. Praca w placówce oferującej bezpłatną psychoterapię rodzinom mieszkającym na terenie Warszawy wiąże się nieodłącznie z doświadczaniem w praktyce tych różnorodnych modeli rodzinnych. Różnorodność ta rodzi często wiele pytań niemających oczywistych odpowiedzi. Czy w danej sytuacji umawiać się z rodziną na terapię? W jakim składzie osobowym? Jaki kontrakt terapeutyczny zabezpieczy potrzeby osób funkcjonujących w często nietypowych układach? Podczas warsztatu przyjrzymy się trzem wybranym sytuacjom rodzin zgłaszających się na terapię do poradni, omówimy trudności i wątpliwości terapeutów oraz potencjalne szanse i zagrożenia wynikające z dokonanych przez terapeutów wyborów co do sposobu prowadzonej pracy. Uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w dyskusji w podgrupach, podzielenia się swoimi refleksjami, jak również doświadczeniami z praktyki własnej. Zastanowimy się, czy możliwe jest sformułowanie procedur postępowania, ułatwiających terapeutom podejmowanie istotnych decyzji korzystnych dla wszystkich zgłaszających się po pomoc członków rodziny, jakie ograniczenia możemy napotkać oraz na co szczególnie warto być uważnym. Porozmawiamy także, jakie znaczenie w radzeniu sobie ze złożonością sytuacji rodzinnych ma praca w koterapii oraz współpraca w zespole.

Lidia Flis, Zuzanna Kędzierska, Maria Kurek, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer
m.st.Warszawy

Warsztat nr 8

Bez wyboru. Transgeneracyjny przekaz traumy

Komplet uczestników, lista zamknięta

Zapraszamy uczestników warsztatu do wspólnego namysłu nad materiałem klinicznym zebranym w toku pracy z rodziną. Identyfikowanym pacjentem jest nastolatka z rozpoznaniem depresji. Pragniemy zastanowić się w jaki sposób doświadczenia wcześniejszych pokoleń mogą być obecne w przeżyciach rodziny i jej poszczególnych członków. Jak współtowarzyszyć rodzinie w nadawaniu znaczeń zdarzeniom z ich życia i szukaniu połączeń pomiędzy nimi. Pośród wielu pytań, które sobie zadajemy, być może najważniejszym jest, czy tytułowy brak wyboru jest w tej historii rzeczywiście nieunikniony.

Anna Wójcik-Zdyb, Magdalena Kosicka, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i
Młodzieży, Warszawa-Wola